Control Freak

Control freak kısaca; kontrol odaklı, kontrol takıntılı insanlara verilen addır.

Bu kişiler, etraflarında yaşanan her şeyin, nasıl olması gerektiğini dikte etmeye çalışırlar. Neredeyse her konuda, kendi istediklerinin olması için ısrar etmekten hiçbir zaman çekinmezler.
Kendilerini başkalarından üstün hissederler.


Etrafındakilerin, yaptıkları işi yeterince iyi yapamayacaklarına inanırlar, bu yüzden yapılan işin, her detayına, her aşamasına müdahale etme gereğini duyarlar.
İşlerin kendi kontrolünde yapılmasından her zaman gizli bir keyif alırlar.

Dolayısıyla control freak bir anne, baba, eş veya arkadaş ile yaşamak, oldukça çekilmez bir durumdur. Ama bana kalırsa, daha da çekilmez olanı control freak bir yöneticiyle beraber çalışmaktır.

control
Contol Freak Yönetici, Çal??an ?li?kisi

Control freak bir yönetici, çalışanların, işlerini yeterince iyi yapacağına inanmadığı için, yapılan işin her detayına, her aşamasına mutlaka müdahale eder. Bir projeyi veya basit bir işi dahi, asla çalışanından geldiği gibi uygulamaya koymaz. Her zaman üzerinde yapacağı elzem! bir değişiklik vardır.
Çalışanın hazırladığı projeye, sayısız eleştiriler yapar. Fakat yapıcı eleştiriler getirmek yerine, sürekli projeyi çürütmeye yönelik argümanlar geliştirmeye çalışır.
Neticede çalışanın creativite özelliğini zamanla yok etmeye başarırlar.

Yöneticinin bu durumu, çalışanların detaylarda boğulmasına neden olur. Onlar da, artık bütünü görmeye çalışmak yerine, yöneticisin takılabileceği detaylar üzerinde yoğunlaşmaya başlarlar.

Her seferinde patron veya yöneticim ne der? Sorusu büyük bir baskı oluşturmaya başlar.
Bu baskı altında çalışmak zorunda kalan çalışanlar, sürekli ve kronik bir stres kaynağına sahip olurlar. Stres ise kaçınılmaz bir şekilde, verim kaybına neden olur. Çalışanlar artık tek başına bir proje üretemeyecek hale gelirler.

Acaba beni yanına çağırır mı? Çağırırsa bir konunun detayı hakkında can sıkıcı onlarca soru sorar mı? Gereksiz ayrıntılar için saatlerce uğraşmama neden olacak bir projesini benimle paylaşır mı? korkusu çalışanlar arasında gizli bir korku olarak yaşanmaya başlanır.

Zamanla, yapılan toplantılar da, konuşulan projelerin tamamı yöneticinin projeleri olmaya başlar.
Çalışanlar, yürütülen projelere de, eleştirel bir bakış açısıyla bakamazlar. Çünkü artık proje geliştirmek ve eleştirel bakmak için kendilerine olan güvenleri sarsılmıştır.

Neticede kaybeden,  her zaman çalışan ve şirket olur. Control freak yönetici ise eksik te olsa, yanlış ta olsa işin kendi kontrolün de yapılmasının dayanılmaz keyfini çıkarmaya devam eder.

Umarım hiçbir zaman control freak bir yönetici ile çalışmak zorunda kalmazsınız!


Yorumlar

“Control Freak” için 11 yanıt

 1. Haydar hepimizin yaşadığı bir konuya değinmişsin. Yanlız, burdaki kontrol manyağı yönetici ben değilimdir umarım 😉

  Benim de bu konudaki şahsi gözlemim şu:

  Bana öyle geliyor ki kontrolü sürekli elde tutmak isteyen yöneticilerin özgüven eksikliği var. Evde huzuru olmayan yöneticiler egolarını tatmin etmek için gelip iş yerindeki personele kabus olur. Kendini güçlü hissetmek ister. Ben böyle bir yönetici ile çalışmıştım ve nihayet adamla anlaşamayıp ayrılmak zorunda kaldık ama gel görki ayrılan sadece ben değildim. Adam karısıyla da ayrıldı. Gerçekten de evde eziğin tekiymiş. Bu tip adamların ne ekmeğe faydası var ne de zeytine. Gördüğün yerden kaç.

 2. Pınar avatarı
  Pınar

  Bize her zaman sorumluluk veren ve kendimize güvenmemiz gerektğini hissettiren, dahası bize her zaman güvenen, favori Direktörüm Bülent Bey’in değerini bu yazıyı okunca bir kez daha anladım. Haydar Bey’ e yazı için, Bülent Bey’ e tüm öğrendiklerim için çok teşekkür ederim.

 3. Güzel bir konu seçmişsiniz Haydar bey. Yaşamışcasına yazmışsınız 🙂
  Bu konuda şikayet etmeyen az insan tanıyorum. Doğru işi bulmak dertken,yöneticiyi seçme şansımız hiç yok maalesef.
  Bence de bu TiPteki yöneticiler(!)birçok insanın kariyer hayatına engel teşkil ediyor, mobbing yaparak çalışanın tüm enerjisini alıyor ve verimliliğini azaltıyorlar.Potansiyeli görmezden gelip, olaylara at gözlüğü ile bakıyorlar. Zaten bunların liderlikle yakından uzaktan ilgisi de olmuyor.

  Geçenlerde okuduğum bir kitaptan: “iyi bir yönetici,sıradan insanları sıradışı şeyler yapar hale getirir.”

 4. Bu arada Doğum Günününüz Kutlu olsun!

 5. tebrikler güzel bir konuya değinmişiniz

 6. özlem avatarı
  özlem

  🙂 çok güzel bir konuya değinmişsiniz Haydar Bey , sanırım hangi konumda olursan olsun hayatta herkes en azından 1kez bu tarz yöneticilerle çalışmak zorunda kalıyor. Umarım bizler eleştirdiğimiz bu yönetici tavırlarını sergilemeyiz.

 7. Taner Akgün avatarı
  Taner Akgün

  Yazınızı okumadan önce kendimi kontrol delisi olarak addediyordum, ancak şu an tereddütlerim var 🙂
  İşin esprisi bir yana, yönetici değilim, ancak kontrol odaklı / dikkatli / tedbirli / detaylara hakim biri olmaya çalışırım.

  Siz control freak yöneticinin olumsuz yönleri üzerine yazmışsınız, ben de kontrollü olmanın olumlu yönleri üzerine yazayım 🙂

  Hayatta subjektif doğrular olduğu kadar genel geçer doğrular da vardır. Aklın yolu birdir prensibince, insanlar bu genel geçer doğrularda denenmiş ve do?ruluğu kan?tlanm?? yollar?n kullan?lmas?n? beklerler. San?r?m burdaki püf nokta resmin bütününe hakim olabilmek. Bütünü olu?turan parçalard?r, ancak parçalar içinde kaybolmamak gerekir. Resmin bütününü do?ru görebilen bir ki?i, parçalardaki bütüne ayk?r? detaylar? yakalayabilir. Bu ayk?r? detaylar?n düzeltilmesini talep etmek yanl?? olmasa gerek diye dü?ünüyorum.

  Resmin bütününü gören ki?i ile detaylarla ilgilenen ki?i ayn? ise, düzeltmeyi de bizzat kendisi yapaca?? için bir problem yok. Ancak yönetici, amir veya bir üst pozisyonda (abi, abla, anne, baba, e? veya naz? geçen arkada?) ise, kurulacak ileti?im ve bilgi aktar?m ?ekli önem arzetmektedir. Düzeltilecek i? kadar kar??m?zdaki insan?n k?r?lmamas?, ö?renmesi, yeti?mesi de çok önemlidir. Olay?n ki?isel alg?lanmamas? gerekir.

  Di?er bir nokta, o detay?n parçan?n bütünündeki önemidir. ?nsanlar genelde yapt?klar? i?i sorgular, ve kendi mant?k sistemati?ine uydurup uygulamaya geçerler. Yapaca??m?z ?eyin do?rulu?u e?er mant???m?za oturmad?ysa o ?eyi yapmamakta diretiriz, her ne kadar yöneticimiz, amirimiz veya üst pozisyonda birinden gelse dahi.
  Bu durumda aksiyonu talep eden ki?inin akl?na, zekas?na, muhakemesine ve adaletine güvenmemiz gerekiyor. Elbet bir bildi?i vard?r deyip, i?in hikmetini sorgulamadan uygulamak. Aksi taktirde kaos olu?acakt?r (yöneticinizin iste?ini yöneticinizden daha iyi analiz etti?inizi varsay?yorsunuz, o halde sizin yönetici, yöneticinizin ast?n?z olmas? gerekirdi). Kald? ki, yönetici veya üst pozisyonda olmas? sebebiyle, sonuçtan do?acak sorumluluk sizde de?il, onda olacakt?r.

  Resmin bütününün veya detay?n subjektif oldu?u durumlarda elbette müdahale edilmemelidir. ?nsanlar?n kötü niyetli olmad??? varsay?m? ile hareket edersek, san?r?m olay tamamen sosyal (manevi)dir.
  Kendimizi maddi alanda oldu?u kadar bu alanda da geli?tirmeye çal???rsak problemlerin de asgariye inece?ini dü?ünüyorum.

  Arz ederim.

 8. Haydar Bey,

  Bu tarz insanlarla hayat?n her seviyesinde kar??la?mak mümkün sadece sosyal roller de?i?mekte. Ancak sizin kurumdaki (çal??t???n?z yönetici aç?s?ndan)en ?ansl? ki?ilerden biri oldu?unuz dü?ünüyorum. Ancak neden böyle bir konu seçti?inizi de anlam?? de?ilim.

  Ke?ke bu tarz insanlar?n gösterdikleri davran??lar? ele?tirirken, bu davran??? tetikleyen nedenlerede de?inseydi?iniz bizi daha fazla bilgilendirmi? olurdunuz.

  Ali Terz

 9. Halit Çebi avatarı
  Halit Çebi

  Haydar bey, gerçekten çok güzel bir konuda aç?klamalarda bulunmu?sunuz. Ben de konuyla çok güzel örtü?en görselinizi çok be?endim. Ancak içimde küçük bir ?üphe de olu?mad? de?il. Zira bir önceki yöneticiniz olarak acaba böyle bir zaaf?m var m?yd? diye de kendime sormadan edemedim.
  Kendimce ?üphem olmasa da alg?n?n önüne geçmek de ço?u kez mümkün olmuyor. Bu yüzden kurumu zarara u?ratmad???m? umuyor ve bu tarz güzel çal??malar?n?n devam?n? bekliyorum.
  Tebrikler

 10. Taner Akgün avatarı
  Taner Akgün

  @Ali Terzi
  Ali Bey,
  Sadece bizzat ya?ayarak tecrübe sahibi olunmaz, çevrenizdeki olan biteni gözlemle de tecrübe edebilirsiniz diye dü?ünüyorum.
  Ayr?ca Haydar Bey’in bizzat kendi s?k?nt?s? olmad??? halde bu konuyu i?lemi? olmas? beni daha da mutlu etti (kendi derdinin yan?nda ba?ka insanlar?n derdiyle de ilgilendi?ini gösterir, iyi bir haslettir).
  Arz ederim.

 11. Haydar Bey

  San?r?m i? hayat?n?z?n bir bölümünde siz de bu tarz yöneticilerle çal??m??s?n?z.

  Yazd?klar?n?z?n her kelimesi do?ru. Fakat kendimi ayn? pozisyonda olsayd?k ne tür davran??lar sergiliyor olabilece?imi de sorgulamadan edemiyorum.

  Acaba ele?tiriyorken bizim de ba??m?za böyle bir durumun gelmesi söz konusu olursa… Allah korusun 🙂

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir